دات نت نیوک

سيستم فروش

گالری تصاویر

تازه ها:

زير سيستم فروش

·         امکان تعريف انواع مشتريان (دفاتر پخش و فروش، نمايندگي و ...)

·         امکان ثبت مشتريان

o        امکان ثبت اطلاعات کامل مشتريان شامل مشخصات و آدرس کامل و سابقه همکاري با شرکت هاي رقيب

o        امکان اختصاص اعتبار اوليه به مشتري

o        امکان برقراري ارتباط مشتري با کدينگ حسابداري جهت صدور اتوماتيک اسناد حسابداري فروش

·         امکان تعريف مناطق فروش

·         امکان ثبت همکاران رقيب

·         تعريف تخفيف

o        امکان تعريف انواع تخفيفات کلي و سطري فاکتورو مشخص کردن درصد آنها با توجه به قيمت فاکتور

o        امکان اختصاص تخفيف تعريف شده به نوع مشتري

o        امکان اختصاص تخفيف تعريف شده به مشتري

·         امکان ارزيابي نمايندگان فروش

·         مشتريان بالقوه

o        امکان ثبت تاريخچه تماس هاي برقرار شده با مشتريان بالقوه

o        امکان تبديل و انتقال مشتريان بالقوه به ليست مشتريان

·         قيمت گذاري محصولات

o        امکان اختصاص انواع قيمت به محصولات. به عنوان مثال قيمت نقدي، قيمت اعتباري، قيمت مصرف کننده و ...

o        امکان مشاهده تاريخچه قيمتگذاري محصول انتخابي توسط کاربر

·         امکان تعريف انواع فاکتور شامل فاکتور کالا، ضايعات و ...

·         امکان ثبت پيش فاکتور فروش

·         حواله فروش (مجوز خروج محصول از انبار)

o        امکان صدور حواله فروش بصورت متفرقه يا بابت پيش فاکتور فروش

o        کنترل اعتبار مشتري با مبلغ حواله فروش و صدور هشدارهاي مناسب به کاربر

o        کنترل موجودي قابل فروش محصولات انتخاب شده هنگام ثبت

·         حواله تبليغات فروش (مجوز خروج کالاهاي تبليغاتي از انبار)

o        امکان صدور حواله تبليغات بصورت متفرقه يا بابت حواله فروش

o        کنترل مبلغ تبليغات اختصاص داده شده با مبلغ حواله فروش مربوطه و صدور هشدارهاي مناسب به کاربر

·         فاکتور فروش

o        امکان صدور فاکتور فروش بصورت متفرقه يا بابت حواله کالا از انبار

o        امکان اختصاص تخفيفات سطري و کلي مربوط به مشتري انتخاب شده

o        محاسبه اتوماتيک عوارض قانوني شامل عوارض شهرداري، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي  و ...

o        امکان صدور فاکتور بصورت ارزي

o        صدور سند حسابداري اتوماتيک

o        قيمت دار شدن اتوماتيک فاکتور با توجه به قيمتگذاري محصولات

o        امکان به گردش درآوردن فرم فاکتور فروش در کارتابل

o        امکان چاپ فاکتور با قالب هاي دلخواه کاربر

·         فاکتور برگشت از فروش

·         امکان پيش بيني فروش بر اساس کالا، زمان، مناطق فروش ، نمايندگي ها . . . و گزارش انحراف از پيش بيني بر اساس فاکتور هاي صادر شده.

o        امکان صدور فاکتوربرگشت از فروش بصورت متفرقه يا بابت رسيد برگشت از فروش

o        صدور سند حسابداري اتوماتيک

o        امکان به گردش در آوردن فرم فاکتور برگشت از فروش در کارتابل

o        امکان چاپ فاکتور برگشت از فروش با قالب هاي دلخواه کاربر

 

·         امکان تعريف پيش بيني فروش بر مبناي زمان ، کالا

o        امکان صدور فاکتوربرگشت از فروش بصورت متفرقه يا بابت رسيد برگشت از فروش

o        صدور سند حسابداري اتوماتيک

o        امکان به گردش در آوردن فرم فاکتور برگشت از فروش در کارتابل

o        امکان چاپ فاکتور برگشت از فروش با قالب هاي دلخواه کاربر

·         گزارش اعتبار مشتريان

·         گزارش از حساب مشتريان

·         گزارش آماري فروش بر اساس کالا، تاريخ و مشتري روي فاکتور فروش يا فاکتور برگشت از فروش

·         گزارش فرآيند فروش  و فرآيند برگشت از فروش

·         گزارش کالاهاي راکد فروش

·         گزارش فاکتور فروش و فاکتور برگشت از فروش

·          

·         نمودار مقايسه اي فروش يا برگشت از فروش شامل مقايسه فروش يا برگشت از فروش کالاهاي انتخابي توسط کاربر در بازه زماني دلخواه

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی