دات نت نیوک

سیستم حقوق و دستمزد

گالری تصاویر

تازه ها:

سيستم حقوق و دستمزد

·         امکان تعريف پارمترهاي پايه و همچنين امكان مشخص كردن تاريخ اعمال آنها

·         امکان تعريف انواع كاركرد(كاركرد عادي، ساعت اضافه كار، تعداد روز ماموريت، ...)

·         امکان تعريف انواع اضافات و كسورات مستمر(بيمه تكميل درمان، ...)

·         امکان تعريف انواع اضافات و كسورات غير مستمر(مساعده، ...)

·         امکان تعريف انواع وام

·         امکان تعريف انواع آيتم هاي حقوقي

·         امکان تعريف فرمول هاي محاسباتي : تعريف و ايجاد انواع فرمول هاي محاسباتي بدون هيچ محدوديتي

·         ماليات

o        گروه مالياتي

o        تعريف جدول ماليات سال

o        تعريف شركت هاي مالياتي

o        تخصيص پرسنل به شركت هاي مالياتي

o        محاسبه ماليات براساس فرمولهاي تعريف شده

o        تنظيمات ديسكت ماليات

o        تهيه ديسكت ماليات براي هر شركت مالياتي

·         بيمه

o        پشتيباني از انواع بيمه (تامين اجتماعي ، خدمات درماني و ... )

o        تعريف كارگاه هاي بيمه

o        تخصيص پرسنل به كارگاه هاي بيمه

o        محاسبه بيمه براساس فرمولهاي تعريف شده

o        تنظيمات ديسكت بيمه

o        تهيه ديسكت بيمه براي هر كارگاه بيمه

·         دستگاه هاي اجراي

o        تعريف دستگاه هاي اجرايي

o        تخصيص پرسنل به دستگاه هاي اجرايي

o        تنظيمات ديسكت دستگاه هاي اجرايي

o        تهيه ديسكت خزانه براي هر دستگاه هاي اجرايي

·         تنظيم چندين قالب سند حسابداري حقوق كه پس از محاسبه حقوق سند حقوق به شكل تنظيم شده بصورت اتوماتيک صادر ميگردد

·         امكان ارتباط با دستگاه هاي كارت خوان

·         تخصيص وام

o        امكان پرداخت اقساط بصورت دستي يا توسط محساسبه حقوق

o        امكان تنظيم مبلغ، تاريخ پرداخت و نحوه پرداخت هر قسط بصورت مستقل

·         تخصيص اضافات و كسورات مستمر

o        امكان تنظيم تاريخ پرداخت يا كسر از حقوق نسبت به ماه حقوق

·         عمليات حقوقي

o        امكان گروه بندي پرسنل در ماه حقوقي كه بتوان هر گروه را مجزا محاسبه حقوق انجام داد

o        تهيه گزارش حقوقي براي هر گروه

o        تهيه فيش حقوق

·         پرداخت حقوق

o        تهيه ديسكت حقوق با امكان انتخاب آيتم هاي مورد دلخواه كاربر

o        تهيه ديسكت متفرقه براي پرداخت هاي عيدي،  سنوات و ....

o        پشتيباني از فرمت ديسكت كليه بانكها

·         كاركرد پروژه اي (محاسبه سهم حقوق نسب به ساعت كاركرد پرسنل براي هر پروژه)

·         محاسبه معوقه  ، محاسبه عيدي و سنوات و تسويه حساب بصورت اتوماتيک


 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی