دات نت نیوک

سیستم انبار

گالری تصاویر

تازه ها:

نرم افزار انبار

·         امکان تعريف انبارها و محل هاي فيزيکي هر انبار

·         امکان تعريف واحد هاي اندازه گيري

·         امکان تعريف کالاها بصورت درختوار

o        امکان تعريف اطلاعاتي کامل از کالا شامل مشخصات فني، عنوان لاتين، عکس کالا و ...

o        امکان تعريف آپشن براي هر کالا

o        امکان مشخص کردن نقطه سفارش کالا

o        امکان مشخص کردن واحد اصلي و واحد هاي فرعي کالا و همچنين ضرايب تبديل آنها

o        امکان اختصاص مکان هاي فيزيکي به کالا

o        امکان مشخص کردن اطلاعات مالي کالا شامل حساب موجودي، فروش، فروش صادراتي، برگشت از فروش، برگشت از فروش صادراتي، تخفيف فروش، تخفيف فروش صادراتي، بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، حساب مصرف و حساب درجريان ساخت کالا

·         امکان تعريف قالب هاي کدينگ کالا

o        توسط اين امکان، تعريف کدينگ کالا با الگوبرداري از قالب هاي از پيش تعريف شده انجام مي شود و اين امکان به نظم و جستجوي کدينگ کالا کمک مي کند

·         درخواست کالا از انبار

o        امکان صدور درخواست کالا ازانبار و همچنين امکان به گردش درآوردن آن در کارتابل

·         درخواست خريد کالا

o        امکان صدور درخواست خريد بصورت متفرقه يا بابت درخواست کالا از انبار

o        امکان به گردش درآوردن فرم درخواست خريد در کارتابل و همچنين وجود ستون مقدار تائيدي براي تائيد کنندگان درخواست خريد

·         امکان تعريف بارنامه ها

·         رسيد کالا به انبار

o        امکان تعريف انواع رسيد بصورت متفرقه، بابت توليد، انتظامي، برگشت از مصرف، انبارگرداني، درخواست خريد، رسيد مستقيم، رسيد برگشت از فروش و ...

o        امکان انتخاب بارنامه

o        امکان صدور رسيدها بصورت موقت و همچنين امکان تبديل آنها به رسيدهاي دائم

o        کنترل موجودي هنگام ويرايش يا حذف رسيد، جهت جلوگيري از بروز موجودي منفي در انبار

o        امکان مشخص کردن مرکز هزينه يا پروژه براي کالاهاي رسيد شده

·         حواله کالا از انبار

o        امکان تعريف انواع حواله بصورت متفرقه، بابت انتظامي، حواله فروش، حواله تبليغات فروش، حواله مصرفي، انبارگرداني، برگشت به توليد، برگشت به خريد و ...

o        امکان انتخاب بارنامه

o        کنترل موجودي انبار جهت جلوگيري از بروز موجودي منفي در انبار

o        امکان مشخص کردن مرکز هزينه يا پروژه براي کالاهاي حواله شده

·         انبارگرداني

o        امکان صدور و چاپ تگ هاي کالا

o        امکان ثبت شمارش هاي اول، دوم و سوم بصورت کاملاً سريع و کاربرپسند

o        امکان گزارشگيري هاي مغايرت در هر مرحله از عمليات انبار گرداني

o        تائيد نهايي عمليات انبارگرداني که طي آن، رسيد و حواله هاي انبارگرداني بصورت اتوماتيک ثبت خواهند شد

·         ريالي کردن انبار

o        قيمتگذاري اتوماتيک حواله هاي انبار با توجه به قيمت ميانگين تا تاريخ مورد نظر کاربر

o        صدور سند حسابداري مصرف بصورت اتوماتيک (با در نظر گرفتن مراکز هزينه و پروژه هاي انتخابي در حواله هاي انبار)

o        غير قابل ويرايش يا حذف کردن کليه رسيد ها و حواله هاي انبار تا تاريخ ريالي کردن انبار

o        امکان برگشت از ريالي کردن انبار که در آن کليه عمليات شامل قيمتگذاري و سند حسابداري مربوطه (به شرط عدم تائيد) حذف خواهند شد

·         امکان قيمت گذاري توليدات جهت صدور سند حسابداري اتوماتيک هنگام ثبت رسيد توليد

·         گزارش اطلاعات کالا

o        شامل نمايش مشخصات کالا، موجودي، موجودي قابل فروش، موجودي در جريان خريد، تاريخ آخرين گردش کالا و ...

o        امکان نمايش گردش کالا در انبار براي دوره مالي جاري يا در تمامي دوره هاي مالي

o        امکان نمايش رسيد يا حواله گردش انتخابي کاربر (امکان رسيدن از کل به جزء)

·         گزارش درخواست کالا از انبار

·         گزارش بارنامه ها

·         گزارش رسيد هاي انبار

·         گزارش حواله هاي انبار

·         گزارش گردش کالا(کارتکس مقداري)

·         گزارش کالاهاي راکد انبار

·         گزارش موجودي کالا

·         گزارش آماري انبار بر اساس کالا، تاريخ، انبار و مرکز هزينه يا پروژه

·         گزارش ريالي انبار (کارتکس ريالي)

·         گزارش گردش مواد شامل موجودي مقداري و ريالي اول دوره، خريد طي دوره، برگشت از مصرف، مصرف خالص، برگشت از خريد و مانده موجودي

·         گزارش ماتريس مصرف خالص، در اين گزارش کاربر ماتريسي از مقدار و ريال کالاهاي مصرفي در مراکز هزينه و پروژه ها را مشاهده مي کند

·         گزارش کالاهاي به نقطه سفارش رسيده


 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی