دات نت نیوک

سیستم پرسنلی

گالری تصاویر

تازه ها:

سيستم پرسنلي و کارگزيني

·         امکان ثبت مشخصات کامل پرسنل و مقضاضيان کار

o         ثبت کليه اطلاعات شخصي، آموزشي، تأهل، معرف و شغلي

o        امکان الصاق عکس و امضاي ديجيتال به مشخصات پرسنل

o        امکان الصاق و بارگذاري کليه مدارک پرونده پرسنلي بصورت ديجيتال (پرونده ديجيتالي)

o        امکان ثبت حسابهاي بانکي پرسنل

·         امکان ثبت طبقه بندي مشاغل

·         امکان تعريف پست هاي سازماني

·         امکان تعريف انواع استخدام (قراردادي، ساعتي، پيمانکاري و ...)

·         امکان تعريف انواع آيتم هاي قابل استفاده در تعريف احکام کارگزيني (حقوق پايه، دستمزد روزانه، دستمزد ساعتي، بن و ...)

·         امکان تعريف انواع صندوق بازنشستگي

·         امکان تعريف واحد هاي سازماني

o        تعريف چارت سازماني بصورت درخت واره

o        اختصاص پست هاي سازماني به هر واحد

o        مشاهده افراد اختصاص داده شده در هر پست از هر واحد

·         امکان تعريف احکام کارگزيني

o        شامل تعريف اطلاعات شغلي و همچنين مقدار دهي آيتم هاي حکم

o        چاپ احکام کارگزيني بصورت تکي و گروهي

o        نمايش سوابق احکام کارگزيني هر پرسنل


 


دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی