دات نت نیوک

سیستم خرید

گالری تصاویر

تازه ها:

سيستم خريد و ندارکات

·         امکان ثبت اطلاعات تامين کنندگان

o        امکان ثبت تامين کنندگان و گروه بندي آنها براساس کالا و خدمات

o        امکان ارزيابي و اعتبارسنجي تامين کنندگان و ثبت امتيازات آنها در تاريخ هاي مختلف

o        امکان مشخص نمودن کد حسابداري هر تامين کننده جهت ارتباط با سيستم مالي

·         امکان انجام و ثبت عمليات درخواست خريد کالا

·         امکان انجام و ثبت عمليات درخواست انجام خدمات

o        مشخص نمودن شخص و واحد درخواست کننده و نوع خدمت مورد نياز

o        ثبت اطلاعات مربوط به انجام خدمت و نحوه آن

o        تاييد انجام خدمت توسط درخواست کننده

·         امکان ثبت فاکتور خريد خدمات

o        ثبت فاکتور خريد خدمات براساس درخواست خدمات انجام شده

o        ثبت سند حسابداري مربوطه توسط سيستم بصورت اتوماتيک

·         امکان ثبت فاکتور خريد کالا

o        ثبت فاکتور خريد کالا براساس درخواست خريد ويا بصورت مستقل

o        ثبت تخفيفات ، عوارض و ماليات هر فاکتور و تفکيک آنها در سند حسابداري بصورت جداگانه

o        ثبت هزينه هاي خدمات (از قبيل حمل ، نصب ، ترخيص و ...) براي هر فاکتور

o        محاسبه سرشکن کردن هزينه خدمات انجام شده روي رديفهاي فاکتور خريد کالا براساس مبلغ و يا مقدار بصورت خودکار

o        ثبت سند حسابداري فاکتور خريد کالا توسط سيستم بصورت اتوماتيک

·         امکان انجام عمليات فاکتور برگشت از خريد براساس حواله انبار ويا بصورت مستقل

امکان تهيه گزارشات متنوع از فاکتورهاي خريد کالا و خدمات ، فاکتورهاي برگشتي و همچنين درخواستهاي خريددی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی