دات نت نیوک

سیستم خزانه داري

گالری تصاویر

تازه ها:

سيستم خزانه

·         امکان ثبت دسته چک

o        امکان ارتباط هر دسته چک به کد حسابداري مربوطه

o        امکان تعريف تعداد و شماره سريال برگه هاي هر دسته چک و کنترل وضعيت هر برگه چک

o        امکان الصاق تصوير نمونه دسته چک براي سهولت در جانمايي مقادير مورد نياز هنگام چاپ چک

o        امکان ثبت ابطالي چکهاي باطل شده

·         امکان ثبت صندوقهاي مالي

o        امکان مشخص نمودن مسئول هر صندوق

o        امکان اختصاص کد حسابداري به هر صندوق جهت صدور اسناد اتوماتيک مالي

·         امکان ثبت مجوز پرداخت

o        امکان مشخص نمودن مبلغ و شخص دريافت کننده

o        امکان تاييد مجوز پرداخت توسط افراد مختلف و صاحبان امضاء باتوجه به فرآيند تعريف شده وبا استفاده از سيستم کارتابل

o        امکان مشاهده وضعيت مجوز پرداخت

o        امکان جلوگيري از ثبت هرگونه پرداخت که مجوز پرداخت تاييد شده ندارد

o        کنترل مبلغ و طرف حساب هر پرداخت با مجوز پرداخت انتخاب شده

·         امکان صدور چک

o        امکان صدور اسناد پرداختني تجاري، غير تجاري، نقدي و تضميني

o        امکان صدور يک چک براي چندين گيرنده

o        امکان چاپ روي چک

o        امکان چاپ رسيد چک

o        امکان صدور انواع عمليات شامل پاس، برگشت، ابطال و استرداد چک

o        صدور سند حسابداري اتوماتيک هنگام صدور يا عمليات چک

o        مشخص کردن چکهايي که تاريخ سررسيد آنها فرارسيده است

o        امکان مشاهده و پيگيري تاريخچه عمليات انجام شده روي چک مورد نظر

·         امکان دريافت چک

o        امکان ثبت چک دريافتي نزد صندوق يا در جريان وصول

o        چاپ رسيد تحويل چک

o        امکان انجام کليه عمليات شامل وصول، برگشت، نقد، خرج، استرداد و در جريان وصول چک بصورت گروهي

o        صدور سند حسابداري اتوماتيک هنگام ثبت يا عمليات چک

o        آلارم روي چکهايي که تاريخ سررسيد آنها فرارسيده است

o        امکان مشاهده و پيگيري تاريخچه عمليات انجام شده روي چک مورد نظر

·         عمليات وجه نقد

o        ثبت کليه عمليات نقدي و صدور سند حسابداري اتوماتيک

o        امکان چاپ رسيد وجه نقد

·         مغايرت حساب (مغايرت بانکي)

o        امکان مغايرت گيري حسابهاي بانکي، حسابهاي مشتريان و کليه حسابهاي دلخواه کاربر

o        امکان مشاهده و چاپ گزارش مغايرت حساب شامل جدول خلاصه مغايرت، جدول اسناد غير موجود در دفتر امور مالي ما، جدول اسناد موجود در دفتر امور مالي ما و غير موجود براي ديگران

·         گزارش دسته چک

·         گزارش چکهاي صادره

 

دی ان ان فارسی , مرجع دات نت نیوک فارسی